Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 lutego 2019 roku zmianie ulega nazwa naszej spółki z dotychczasowego:

Llentabhallen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na:

Llentab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(lub krócej Llentab sp. z o.o.)

Podstawą powyższej zmiany jest ujednolicenie nazw spółek wchodzących w skład Grupy LLENTAB.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  Llentab sp. z o.o. począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.