Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

LLENTAB sp. z o.o. oświadcza, że w związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późniejszymi zmianami) zalicza się do kategorii dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Oświadczenie ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Status dużego przedsiębiorcy (tj. niebędącego tzw. „MŚP” – mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą) oznacza, że jest to przedsiębiorstwo przekraczające limity określone w art. 2 w/w załącznika nr 651/2014   tj. dotyczące zatrudnienia (250 osób) lub obrotu rocznego (50 mln EUR) i rocznej sumy bilansowej (43 mln EUR).

konstrukcja stalowa LLENTAB