LLENTAB dąży do tego, aby być pierwszym wyborem Klienta na naszym rynku. Koncentrując się na długoterminowej rentowności, będziemy tworzyć wartość dla naszych klientów, właścicieli, dostawców i siebie, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym wymogiem jest poszanowanie i przestrzeganie przepisów krajowych i konwencji międzynarodowych, zasad konkurencji, umów i wymogów bezpieczeństwa, a także innych przepisów określających ramy naszej działalności.

Niniejszy Kodeks postępowania opisuje, w jaki sposób LLENTAB powinien prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym, społecznym, etycznym i środowiskowym, czego oczekujemy również od naszych partnerów biznesowych.

Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich pracowników LLENTAB oraz wszystkich innych przedstawicieli działających w imieniu firmy, w tym pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony, zastępców, konsultantów, kadrę kierowniczą i członków zarządu w ramach organizacji LLENTAB. Pracownicy powinni również zapoznać się z polityką, procedurami, instrukcjami i zasadami firmy LLENTAB, które zawierają dodatkowe wskazówki i informacje.

Każdy kierownik działu jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania, dostępnym dla wszystkich pracowników w firmie LLENTAB. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania lub jakichkolwiek innych zasad należy niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego lub inną odpowiednią osobę w strukturze firmy.

1. Szacunek dla ludzi

LLENTAB aktywnie dąży do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, pozbawionego dyskryminacji, stale rozwija umiejętności pracowników, w celu zwiększenia ich satysfakcji z pracy i rozwoju kariery. Należy przestrzegać zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów prawa i umów o ochronie praw pracowników.

1.1. Prawa człowieka

Prawa naszych pracowników i osób pracujących dla naszych dostawców lub partnerów biznesowych są zawsze przestrzegane, a my nieustannie dążymy do utrzymania wysokich standardów w zakresie prawa pracy i warunków pracy.

Zawsze działamy zgodnie z etyką i przestrzegamy prawa człowieka zgodnie z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization – ILO). Wspieramy i szanujemy Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytyczne ONZ dla biznesu dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Nie tolerujemy żadnych form kar psychicznych lub fizycznych, gróźb karalnych, dyskryminacji, zastraszania, nękania ani nadużyć, a także zapewniamy godne godziny pracy, płace i dodatki, wolność zrzeszania się oraz prawo do negocjacji zbiorowych.

Oznacza to między innymi:

 • Przestrzeganie praw człowieka jest obowiązkiem wszystkich kierowników i pracowników. Należy zastanowić się, w jaki sposób działania, czynności i decyzje podejmowane w obszarze pracy mogą wpływać na ludzi. Praca powinna być wykonywana w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie negatywne skutki.
 • Każdy, kto zauważy, że prawa człowieka są naruszane w jakikolwiek sposób, powinien zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

1.2. Praca przymusowa i praca dzieci

W LLENTAB nie tolerujemy pracy dzieci, pracy niewolniczej ani innych form pracy przymusowej i opartej na handlu ludźmi w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to również naszych dostawców i partnerów biznesowych.

Dziecko (zgodnie z konwencjami ILO nr 138 i 182) to osoba poniżej 18 roku życia. Dziecko w wieku od 15 do 18 lat może być zatrudnione tylko do wykonywania prostych zadań, gdy ukończyło obowiązek szkolny. Dziecko nie może uczestniczyć w pracach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo.

Oznacza to między innymi:

 • Każdy, kto zauważy cokolwiek wskazującego na potencjalną pracę dzieci, niewolnictwo lub przemyt ludzi związane z działalnością LLENTAB, naszych dostawców lub partnerów biznesowych, powinien skontaktować się bezpośrednio z Zarządem Grupy.
 • W przypadkach, gdy LLENTAB zezwala młodocianym na wykonywanie pracy, takiej jak staże czy praktyki, należy zapewnić, że są one przeprowadzane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi warunków pracy i że młoda osoba nie jest narażona na ryzyko związane z zdrowiem i bezpieczeństwem.

1.3. Godziny pracy i wynagrodzenie

W LLENTAB dbamy o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Chcemy odpowiedzialnego podejścia do wynagrodzeń i dodatków. Pensje i inne wynagrodzenia muszą być co najmniej zgodne z obowiązującymi umowami i ogólnie przyjętymi standardami branżowymi.

Oznacza to między innymi:

 • Pracownicy LLENTAB nie powinni pracować w nadgodzinach, a jeżeli sytuacja pracodawcy tego wymaga, powinny być zachowane wszystkie przepisy Kodeksu Pracy.
 • Wszyscy pracownicy powinni otrzymywać jasne i jednoznaczne informacje na temat warunków pracy, w tym wynagrodzenia i godzin pracy.

1.4. Wolność zrzeszania się

Zależy nam na konstruktywnych relacjach z naszymi pracownikami. Obejmuje to także wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych. Dążymy do otwartego i przejrzystego dialogu w celu bezpośredniego zaangażowania naszych pracowników i, w stosownych przypadkach, ich przedstawicieli.

Oznacza to między innymi:

 • Pracownicy są wolni, aby zrzeszać się w dowolnej organizacji pracowniczej, jak również wstrzymać się od takiego uczestnictwa i działalności.
 • Kierownicy nie mogą zakazywać pracownikom korzystania z tej wolności.
 • Dialog między związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników a zarządem powinien być konstruktywny i szanujący.
 • Przedstawiciele organizacji pracowniczej powinni mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków.

1.5. Dyskryminacja

W naszym środowisku pracy nie ma miejsca na dyskryminację. LLENTAB dąży do promowania różnorodności i równości w miejscu pracy. Różnice tworzą dynamikę i kreatywność, sprzyjają podejmowaniu dobrych decyzji i lepszemu zrozumieniu naszych klientów. LLENTAB dąży do tego, aby jej pracownicy reprezentowali ogół społeczeństwa.

Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, wiek, religię, stan cywilny, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, chorobę, niepełnosprawność, ciążę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania, członkostwo w organizacjach pracowniczych, przynależność polityczną lub orientację seksualną.

Oznacza to między innymi:

 • Niezależnie od różnic, stanowiska, wieku lub innego rodzaju cech, wszyscy pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem.
 • Wszystkie podejmowane decyzje dotyczące zatrudnienia muszą być wolne od dyskryminacji
 • Każdy, kto znajdzie się w sytuacji, w której dochodzi do dyskryminacji, musi zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub innej odpowiedniej osobie w firmie.

1.6. Nadużycia i prześladowanie

Nękanie może przybierać formę pisemnych lub ustnych komentarzy, plotek, żartów, uwłaczającego lub obraźliwego języka lub zastraszania, gdy przełożeni nadużywają swojej pozycji poprzez obraźliwe lub grożące zachowanie.

Nie tolerujemy nękania, zastraszania i prześladowania. Molestowanie seksualne i insynuacje o znaczeniu seksualnym nie mogą mieć miejsca. Wszyscy pracownicy muszą traktować się nawzajem z szacunkiem i godnością.

Oznacza to między innymi:

 • Nigdy nie wygłaszaj obraźliwych komentarzy ani drwin na temat innych osób w organizacji.
 • Nie zadawaj natrętnych pytań dotyczących życia prywatnego ani nie wysyłaj niepożądanych zaproszeń społecznych ani seksualnych.
 • Nie nadużywaj swojej pozycji wobec podwładnych.
 • Nigdy nie wysyłaj e-maili z nieodpowiednimi treściami do kolegów z pracy.
 • Niedozwolone jest wyświetlanie pornograficznych lub rasistowskich obrazów na terenie firmy.
 • Każdy, kto padł ofiarą prześladowania lub dowiedział się o takiej dyskryminacji, powinien skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub inną odpowiednią osobą w firmie. Osoba badająca sprawę musi być bezstronna i mieć zaufanie osób, których sprawa dotyczy.

1.7. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

W LLENTAB doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy są najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy i dążymy do utrzymania długoterminowego, zrównoważonego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą osiągać najlepsze wyniki.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest najwyższym priorytetem podczas formułowania i opracowywania procedur pracy oraz organizacji naszej działalności. LLENTAB zawsze dąży do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania liczby urazów i chorób zawodowych poprzez ciągłe identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem, które może być bezpośrednim lub pośrednim skutkiem naszej działalności.

Kierownicy na wszystkich szczeblach są bezpośrednio odpowiedzialni za podejmowanie kroków w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu na jednostkę.

Oznacza to między innymi:

 • Odpowiedzialni kierownicy muszą dopilnować, aby ich pracownicy zapoznali się z procedurami i zasadami LLENTAB dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa
 • Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Wszyscy kierownicy i pracownicy muszą przyczyniać się do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla siebie i swoich współpracowników oraz zgłaszać wszelkie zidentyfikowane zagrożenia lub zdarzenia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

1.8. Równość

LLENTAB dąży do bycia postrzeganym jako atrakcyjne i inspirujące miejsce pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wierzymy, że władza, wpływy i zasoby powinny być równo dzielone między płciami w celu stworzenia sprawiedliwych warunków. Wychodzimy od podstawowej zasady równej wartości kobiet i mężczyzn i pracujemy nad tym, aby nikt nie był narażony na poniżające zachowania ze względu na płeć.

Oznacza to między innymi:

 • Kobiety i mężczyźni powinni mieć równe szanse w zakresie zatrudnienia, szkolenia, awansu i rozwoju zawodowego.
 • Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni otrzymywać równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości.
 • Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni móc łączyć pracę z rodzicielstwem.

1.9. Alkohol i narkotyki

Spożywanie alkoholu i narkotyków zwiększa ryzyko wypadków, problemów zdrowotnych, utraty cennych zasobów pracy, kosztów związanych z utratą produkcji oraz braków jakości, dlatego też nie tolerujemy spożywania alkoholu i narkotyków w miejscu pracy. Zostało to określone w naszej polityce dotyczącej alkoholu i narkotyków, z którą muszą zapoznać się wszyscy pracownicy.

2. Uczciwa i zgodna z prawem działalność

Podstawowym wymogiem jest przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, zasad konkurencji, umów i wymogów bezpieczeństwa oraz innych regulacji określających ramy naszej działalności. LLENTAB chroni inwestycje właścicieli i dąży do zrównoważonego i ulepszonego zwrotu z inwestycji. Firma będzie regularnie informować właścicieli o strategiach, działaniach biznesowych i wynikach.

2.1. Uczciwa konkurencja

W LLENTAB wierzymy w uczciwy i konkurencyjny rynek. Nie podejmujemy żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkurencji, a od wszystkich pracowników oczekujemy ścisłego przestrzegania obowiązującego prawa.

LLENTAB nie dopuszcza żadnej formy współpracy cenowej i wspiera zdrową konkurencję we wszystkich obszarach działalności w zakresie przetargów, ofert, zamówień i zakupów.

Oznacza to między innymi:

 • Nigdy nie zawieramy żadnych porozumień z konkurentami dotyczących cen, warunków handlowych, produkcji, rozwoju technologii, podziału rynku lub innych działań marketingowych.
 • Nigdy nie omawiamy cen, zysków, kosztów, ofert, klientów, rozwoju rynku, rozwoju technologicznego lub innych poufnych informacji z konkurentami.

2.2. Korupcja i przekupstwo

Korupcja to nadużycie pozycji władzy w celu osiągnięcia osobistych korzyści. LLENTAB nie toleruje korupcji, przekupstwa ani wymuszeń w żadnej formie. Dotyczy to wszystkich firm i transakcji we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Ani LLENTAB, ani nikt reprezentujący firmę nie może angażować się w korupcję ani w żaden sposób wyrażać na nią zgody.

LLENTAB może przekazywać darowizny organizacjom non-profit lub organizacjom charytatywnym. O darowiznach musi decydować dyrektor danego kraju i nie mogą być one powiązane z przeszłymi, obecnymi ani przyszłymi transakcjami biznesowymi.

Oznacza to między innymi:

 • Działamy i podejmujemy decyzje bez względu na osobiste korzyści.
 • W przypadku podejrzenia nieprawidłowości związanych z korupcją, pracownik musi niezwłocznie poinformować swojego przełożonego lub skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

2.3. Konflikty interesów

Pracownicy LLENTAB nie mogą angażować się w działania, które mogą prowadzić do konfliktu interesów, ani wykorzystywać relacji z partnerami biznesowymi dla własnych korzyści. Pracownicy powinni unikać konfliktu interesów między prywatnymi sprawami finansowymi a działalnością firmy. Obejmuje to wręczanie lub przyjmowanie osobistych prezentów lub usług wykraczających poza to, co jest normalną działalnością biznesową i jest akceptowane w wytycznych LLENTAB dotyczących gościnności i świadczeń. Obejmuje to również zakaz zabiegania o prezenty lub składania jakichkolwiek obietnic w związku z nimi.

Pracownicy nie mogą wykonywać pracy ani pośrednio prowadzić działalności gospodarczej na rzecz organizacji, które konkurują z LLENTAB lub prowadzą z nią interesy. Wszystkie transakcje biznesowe powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami firmy.

Oznacza to między innymi:

 • Wszyscy pracownicy muszą poinformować swojego przełożonego o wszelkich działaniach biznesowych prowadzonych poza LLENTAB.
 • Każdy, kto odkryje niewłaściwe lub nieetyczne zachowanie, musi poinformować o tym swojego przełożonego lub inną odpowiednią osobę w firmie.
 • Jeśli którykolwiek z partnerów biznesowych LLENTAB wielokrotnie i/lub poważnie naruszy nasze wytyczne, współpraca zostanie zakończona.

2.4. Sankcje

Nie będziemy zawierać transakcji, bezpośrednio lub pośrednio, z żadną osobą lub podmiotem wymienionym jako niedopuszczalny na listach sankcyjnych. Niedozwolone jest prowadzenie interesów z krajami lub regionami objętymi sankcjami.

Oznacza to między innymi:

 • Każdy, kto dokonuje transakcji z podmiotem zewnętrznym w imieniu LLENTAB, musi posiadać wiedzę na temat właściciela firmy (potwierdzenie płatności), z którą prowadzimy interesy.
 • Jeśli istnieje podejrzenie, że podmiot zewnętrzny może znajdować się na liście podmiotów objętych sankcjami lub może mieć spółkę stowarzyszoną w kraju objętym sankcjami, należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub inną odpowiednią osobą w firmie.

2.5. Zaangażowanie polityczne

LLENTAB zachowuje neutralność w odniesieniu do partii politycznych i kandydatów. Ani nazwa LLENTAB, ani zasoby kontrolowane przez Grupę nie mogą być wykorzystywane do promowania poszczególnych partii politycznych lub kandydatów.

Pracownicy, którzy angażują się w dialog z władzami publicznymi i innymi organami publicznymi w celu informowania lub wpływania na politykę publiczną, muszą to robić w sposób odpowiedzialny i przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznacza to między innymi:

 • Pracownicy mogą prywatnie uczestniczyć w działalności politycznej i wspierać partie polityczne prywatnie, ale wyłącznie w wolnym czasie i za własne pieniądze.
 • Pracownicy nie mogą dokonywać wpłat na cele polityczne ani ponosić wydatków na takie cele w imieniu LLENTAB.
 • Każdy, kto angażuje się w działalność polityczną prywatnie, nie może robić tego ani udawać, że robi to jako przedstawiciel LLENTAB.

2.6. Jakość i bezpieczeństwo

LLENTAB przestrzega wymogów ustawowych oraz norm jakości i bezpieczeństwa podczas projektowania, produkcji, marketingu i sprzedaży swoich produktów. Produkty mogą być dostarczane klientom dopiero po spełnieniu wymogów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i przepisów.

Oznacza to między innymi:

 • Działamy profesjonalnie i kompetentnie, aby spełnić uzgodnione wymagania i oczekiwania.
 • Dobrze planujemy i realizujemy dostawy zgodnie z obietnicami i umowami.
 • Nie podejmujemy się realizacji projektów, co do których nie mamy pewności, że spełnią warunki, w których będą funkcjonować.
 • Wspieramy rozwój naszych pracowników, aby każdy wiedział, jakie wymagania są stawiane i mógł być odpowiedzialny za zapewnienie właściwego wykonania.
 • Monitorujemy i doskonalimy nasz system biznesowy pod kątem jakości pracy.
 • Pracujemy z produktami i usługami od wybranych dostawców i monitorujemy współpracę z nimi.
 • Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem działalności i korygowaniem pojawiających się błędów i niedociągnięć, podejmujemy środki zapobiegawcze i dzielimy się wyciągniętymi wnioskami w ramach Grupy.
 • Wyjaśniamy i przestrzegamy wymagań uzgodnionych w umowach oraz obowiązujących przepisach prawa, regulacjach i normach dotyczących projektowania i produkcji hal stalowych.

2.7. Zgłaszanie nieprawidłowości

LLENTAB dąży do zapewnienia przejrzystego klimatu biznesowego i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu wszelkich nieprawidłowości, które należy skorygować.

Aby informować nas o poważnych zagrożeniach, które mogą zaszkodzić poszczególnym osobom, naszej organizacji, społeczeństwu lub środowisku, korzystamy z usługi zgłaszania nieprawidłowości, która jest dostępna dla pracowników i podmiotów zewnętrznych na naszej stronie internetowej. Wytyczne dotyczące usługi zgłaszania nieprawidłowości są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Usługa ta jest ważna dla zmniejszenia ryzyka i utrzymania zaufania do naszych działań, ponieważ możemy wykrywać i usuwać podejrzewane nieprawidłowości na wczesnym etapie.

Oznacza to między innymi:

 • Każdy, kto podejrzewa poważne nieprawidłowości mające wpływ na podstawowe interesy firmy, takie jak księgowość, audyt, korupcja, zagrożenie życia i zdrowia, poważne przestępstwa przeciwko środowisku, poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa lub poważne formy dyskryminacji lub nękania, może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej LLENTAB poprzez naszą usługę zgłaszania nieprawidłowości
 • Osoba zgłaszająca prawdziwe podejrzenia lub obawy zgodnie z niniejszymi wytycznymi nie jest narażona na działania odwetowe w związku ze swoim zgłoszeniem.
 • Informacje o nieprawidłowościach można zgłaszać otwarcie lub anonimowo, a każdy, kto zdecyduje się zachować anonimowość, ma gwarancję, że nikt nie będzie próbował go zidentyfikować.
 • Aby zapewnić niezależność i poufność, wszystkie zgłoszenia są przyjmowane przez podmiot zewnętrzny, który dokonuje przeglądu zgłoszenia i przekazuje sprawę wyznaczonym osobom odpowiedzialnym w LLENTAB.

3. Aktywa spółki

Ochrona naszych aktywów, w tym nieruchomości, własności intelektualnej i zasobów finansowych, ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę naszych aktywów i korzystanie z nich w sposób ostrożny i wydajny.

3.1. Wykorzystanie zasobów firmy

Nie tolerujemy oszustw i niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy. Oszustwo odnosi się do każdego działania, w tym zaniechania działania, mającego na celu wprowadzenie w błąd innych osób (np. spółki, opinii publicznej lub inwestorów) w celu podjęcia działań, które spowodowałyby poniesienie przez nich szkody finansowej.

Mienie, sprzęt, zasoby i środki finansowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów naszej działalności, a nie dla osobistych korzyści.

Przykłady niewłaściwego wykorzystania aktywów obejmują kradzież, fałszowanie wydatków lub ewidencji czasu pracy, a także niewłaściwe korzystanie z firmowych komputerów, telefonów lub obiektów.

Oznacza to między innymi:

 • Pracownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących podróży i wydatków.
 • Wydatki prywatne nie mogą być zgłaszane jako koszty biznesowe.
 • Komputery Spółki nie mogą być wykorzystywane do nielegalnej działalności lub wyświetlania nieodpowiednich materiałów, w tym stron pornograficznych, stron nawołujących do nienawiści lub innych stron, które mogą zaszkodzić reputacji Spółki.

3.2. Rachunkowość i raportowanie

Aby utrzymać zaufanie naszych klientów, dostawców i innych interesariuszy, dokładność i rzetelność naszej sprawozdawczości finansowej ma fundamentalne znaczenie. Wszystkie transakcje finansowe muszą być ujmowane i rozliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Niedozwolone jest wprowadzanie do naszych ksiąg rachunkowych lub rejestrów informacji, które celowo wprowadzają w błąd lub ukrywają prawdziwy charakter transakcji, lub dostarczanie wprowadzających w błąd informacji w celu wywarcia wpływu na cele lub kluczowe dane liczbowe. Zabronione jest manipulowanie lub zmienianie zasad rachunkowości w celu osiągnięcia celów finansowych.

Oznacza to między innymi:

 • Osoba składająca jest odpowiedzialna za zapewnienie poprawności i dokładności informacji przekazywanych w ramach raportowania.
 • Każdy, kto odkryje błąd w zapisie księgowym lub podejrzewa, że popełniono oszustwo, musi niezwłocznie zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

3.3 Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej LLENTAB, np. pomysły, tajemnice handlowe, nazwy domen i projekty, stanowią cenne aktywa firmy. Wartości te mogą zostać utracone lub zagrożone, jeśli zostaną niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione.

Oznacza to między innymi:

 • Każdy, kto podejrzewa, że strona trzecia naruszyła lub wydaje się, że naruszyła nasze prawa własności intelektualnej, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
 • Należy szanować prawa własności intelektualnej innych osób.
 • Prawa własności intelektualnej opracowane w trakcie zatrudnienia pozostają własnością LLENTAB nawet po ustaniu zatrudnienia.

4. Rozpowszechnianie informacji

Zachęcamy pracowników do informowania o marce LLENTAB oraz naszych produktach i usługach, ale zabronione jest ujawnianie tajemnic handlowych i innych poufnych informacji osobom trzecim.

4.1. Informacje poufne

Informacje o LLENTAB są cennym zasobem. Pracownicy mogą mieć dostęp do informacji poufnych, takich jak informacje finansowe, tajemnice handlowe, ceny, dane dotyczące sprzedaży, zyski, strategie, informacje o umowach, listy klientów i dostawców oraz inne niepubliczne informacje dotyczące LLENTAB.

Poufne informacje dotyczące LLENTAB muszą być chronione, traktowane z ostrożnością i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym ani podawane do wiadomości publicznej, chyba że zostaną do tego wyraźnie upoważnione. Obowiązek ochrony informacji poufnych obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia. Dotyczy to również informacji udostępnionych nam przez klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Oznacza to między innymi:

 • Należy uważać, aby nie publikować poufnych informacji w mediach społecznościowych ani nie omawiać poufnych lub wrażliwych informacji w miejscach, w których inni mogą usłyszeć rozmowę.
 • Jeśli konieczne jest udostępnienie informacji poufnych stronom trzecim, należy upewnić się, że została zawarta umowa o zachowaniu poufności.
 • Należy pamiętać, że ochrona informacji poufnych może być wymagana nawet po odejściu z firmy. Oznacza to również, że nowi pracownicy nie mogą udostępniać poufnych informacji byłego pracodawcy, ani nigdy nie powinni być proszeni o ujawnienie takich informacji.
 • Podczas pracy z informacjami LLENTAB należy korzystać wyłącznie ze sprzętu i usług zatwierdzonych przez firmę.
 • Do komunikacji związanej z pracą należy używać konta e-mail LLENTAB lub innych kanałów firmowych. Nie należy korzystać z prywatnych kont e-mail, mediów społecznościowych ani podobnych.

5. Zrównoważony rozwój z perspektywy ochrony środowiska

To, co planujemy i wdrażamy, musi być zaprojektowane w sposób odpowiedzialny i długoterminowy, z naciskiem na aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Wszyscy pracownicy mają do odegrania rolę w ciągłym doskonaleniu i dalszym rozwijaniu naszych działań środowiskowych.

Perspektywa zrównoważonego rozwoju musi być uwzględniana we wszystkim, co robimy, aby zminimalizować wpływ na środowisko w naszych procesach i zapewnić, że przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, w którym działamy.

Dzięki lepszym wyborom środowiskowym LLENTAB będzie budować budynki stalowe przyjazne dla klimatu, a tym samym przyczyniać się do efektywności energetycznej i zasobooszczędności w całym cyklu życia budynku.

Koncentrując się na zmniejszeniu zużycia energii, optymalizacji transportu i zapewnieniu, że gospodarka odpadami odbywa się w sposób bezpieczny i dostosowany do środowiska, będziemy pracować nad zmniejszeniem wpływu na klimat.

5.1. Środowisko

W swoich zobowiązaniach LLENTAB dąży do stworzenia optymalnych warunków dla zminimalizowania wpływu na klimat i środowisko, a także przyczynia się do efektywności energetycznej i zasobooszczędności w projektach, w których uczestniczy. LLENTAB dąży do oferowania materiałów budowlanych o dobrych właściwościach w zakresie zrównoważonego rozwoju z perspektywy cyklu życia oraz do stopniowego wycofywania szkodliwych substancji z używanych przez nas produktów. W miarę możliwości w naszych obiektach i procesach będą wykorzystywane odnawialne źródła energii. Bioróżnorodność, wykorzystanie gruntów, wylesianie i zużycie wody będą również brane pod uwagę na etapie produkcji i zakupów.

Tworząc deklaracje środowiskowe produktów (EPD) dla produkowanych przez nas materiałów i wymagając od naszych dostawców dostarczenia nam takich samych danych dla zakupionych materiałów i produktów, możemy mierzyć emisję dwutlenku węgla przez nasze produkty. Co roku monitorujemy również nasz ślad węglowy w oparciu m.in. o zużycie energii elektrycznej, ciepła, paliwa, wody, surowców leśnych, a także transport pasażerski, transport materiałów, ilość odpadów i wykorzystanie maszyn. Na tej podstawie ustalamy cele i plany działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W naszym codziennym życiu zrobimy wszystko, aby ograniczyć marnotrawstwo zasobów naturalnych i jak najlepiej zadbać o powstające odpady. Nacisk kładziemy na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów i osiąganie zwiększonych wskaźników sortowania.

Na naszych placach budowy i w naszych projektach będziemy pracować nad jeszcze lepszym zmniejszeniem zużycia energii, sortowaniem odpadów budowlanych u źródła i dokonywaniem dobrych wyborów środowiskowych przy wynajmie sprzętu i zakupie materiałów.

Zakupione substancje chemiczne muszą zostać ocenione pod kątem ochrony środowiska i zdrowia przed użyciem i musi im towarzyszyć odpowiednia dokumentacja, taka jak karty charakterystyki. Użytkownik musi być poinformowany o ryzyku związanym z substancjami chemicznymi i w razie potrzeby mieć dostęp do odpowiedniego sprzętu ochronnego. LLENTAB posiada wewnętrzne zasady dotyczące odpowiedzialnego obchodzenia się z substancjami chemicznymi, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami dotyczącymi postępowania w przypadku wycieków lub innego wpływu na środowisko substancji chemicznych stosowanych w firmie.

Oznacza to między innymi:

 • Dążymy do tworzenia zdrowego środowiska, w którym produkcja i produkty nie wpływają negatywnie na ludzi i przyrodę.
 • Starannie zarządzamy i dokumentujemy nasz wpływ na środowisko zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Stosujemy środki chemiczne i inne materiały eksploatacyjne, które minimalizują ryzyko szkód dla ludzi lub środowiska.
 • We wszystkich naszych działaniach dążymy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia zużycia energii i wyboru zrównoważonych źródeł energii.
 • Upewniamy się, że obowiązujące pozwolenia środowiskowe są na miejscu
 • Aktywnie wybieramy produkty i ograniczamy stosowanie szkodliwych substancji i materiałów oraz kupujemy materiały budowlane o dobrych parametrach środowiskowych.
 • Stawiamy na zrównoważone korzystanie z zasobów, takich jak energia, woda, substancje chemiczne i materiały.
 • Minimalizujemy podróż poprzez korzystanie ze spotkań internetowych lub telefonicznych, jeśli to możliwe.
 • Upewniamy się, że gospodarka odpadami jest prowadzona w sposób bezpieczny i w jak największym stopniu przyczynia się do recyklingu, ponownego wykorzystania i efektywnego gospodarowania zasobami.